• INNE

    CZĘŚĆ 2 – DYSKRYMINACJA

    Konstytucja RP w art. 32 stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne (ust. 1). Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (ust. 2). Należy także uwzględnić, że ustrojodawca w sposób szczególny odniósł się do kwestii równouprawnienia płci, stanowiąc w art. 33 Konstytucji, że kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Kodeks pracy uznaje za niedopuszczalną jakąkolwiek dyskryminację w zatrudnieniu, bezpośrednią lub pośrednią, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze…

  • INNE

    CZEŚĆ 1 – MOBBING

    Czy…? Czuliście się kiedyś niekomfortowo w pracy z powodu kiepskich docinek czy wątpliwych żartów pod Waszym adresem? Byliście przeciążani pracą do granic możliwości lub odwrotnie, zostaliście wyelimowani przy przydzielaniu obowiązków, bo jesteście tzw. „niewygodnym pracownikiem”? Czy mieliście wrażenie, że pracujecie sumiennie i z zaangażowaniem dając korzyści pracodawcy, ale nie zostaliście docenieni przy wynagradzaniu lub premiowaniu? Czy kiedykolwiek przełożony podniósł na Was głos lub przerywał w pół zdania Waszą wypowiedź? Czy publicznie (w obecności innych pracowników lub klientów) zostaliście zbesztani? Czy używano wulgaryzmów w Waszej obecności lub bezpośrednio pod Waszym adresem? Czy kiedykolwiek odnoszono się do Was z niecierpliwością i/lub agresją? Czy wywierano na Was presję (czasu lub inną)? Czy manipulowano…

Obserwuj blogEvka

Get the latest posts delivered to your mailbox: